OUR BLOG

Έκθεση Χαρτογράφησης ΚΑΛΟ

16 Μαρ 2018

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να ενημερώσει τα κυβερνητικά όργανα, τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ καθώς και τους πολίτες για την κατάσταση του τομέα της ΚΑΛΟ σε όλη τη χώρα.

Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Υπόβαθρο της μελέτης

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να παράσχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα (ΚΑΛΟ), και να ερευνήσει τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος
για την υποστήριξη των φορέων της ΚΑΛΟ.

Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος τεχνικής βοήθειας με επίκεντρο την ΚΑΛΟ το οποίο υλοποιείται από το British Council για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων. Η παρούσα μελέτη, ένας συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της ΚΑΛΟ, ως προς τον αριθμό των φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν. Βασίζεται σε προγενέστερες μελέτες χαρτογράφησης και έρευνας που έγιναν με σκοπό να αποτυπώσουν τη γενικότερη εικόνα του τομέα της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή έχει στόχο να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. προκειμένου να κατανοήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα κατά τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών και πολιτικών στήριξης του εν λόγω τομέα. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο εργαλείο και για άλλους παράγοντες που θέλουν να υποστηρίξουν τους φορείς της ΚΑΛΟ, και βέβαια, για τους ίδιους τους φορείς της ΚΑΛΟ.

 

Βασικά ευρήματα

Νεοφυείς φορείς: το 68 τοις εκατό των φορέων της ΚΑΛΟ που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα έχουν συσταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, και από αυτούς πάνω από το 40 τοις εκατό τα τελευταία τρία χρόνια. Εν ολίγοις, μεγάλο μέρος του τομέα της ΚΑΛΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως νέο σε ηλικία/σε πρώιμο στάδιο. Η δυσκολία αυτή μπορεί να δικαιολογεί το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό (74 τοις εκατό) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) κάτω από 50.000 ευρώ, μιας και η σύντομη περίοδος λειτουργίας τους καθιστά δύσκολη την εδραίωσή τους στην αγορά.

Λειτουργία σε τοπικό επίπεδο: οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται σε επίπεδο συνοικιακό (γειτονιάς), τοπικό και περιφερειακό, αν και μια σημαντική μειοψηφία λειτουργεί και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Επικεντρωμένοι στον άνθρωπο: το 78 τοις εκατό επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Αυτός είναι -με διαφορά- ο πιο συνήθης κοινωνικός στόχος των φορέων της ΚΑΛΟ, και το 37 τοις εκατό επανεπενδύουν το όποιο οικονομικό πλεόνασμα προκύπτει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη: το 55 τοις εκατό βοηθούν μακροχρόνια ανέργους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό βοηθάει ηλικιωμένους, άτομα με μαθησιακή ή σωματική αναπηρία, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Διάφοροι κλάδοι παραγωγής: οι φορείς της ΚΑΛΟ δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων παραγωγής και τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της παραγωγής τροφίμων, της κοινωνικής μέριμνας, του τουρισμού και της ανακύκλωσης.

Αισιόδοξοι για το μέλλον: το 68 τοις εκατό αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) μέσα στους επόμενους 12 μήνες, και ένα παρόμοιο ποσοστό αναμένει να αυξήσει τα άτομα τα οποία απασχολεί. Πάνω από 90 τοις εκατό πιστεύει ότι η ΚΑΛΟ έχει δυνατότητες ανάπτυξης στον βιομηχανικό τους κλάδο και στη γεωγραφική τους περιοχή.

Ανάγκη για χρήματα: η πρόσβαση σε κατάλληλη χρηματοδότηση είναι με διαφορά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των φορέων της ΚΑΛΟ, είτε αυτό σημαίνει εξασφάλιση επιχορηγήσεων και δανείων για κεφάλαιο έναρξης ή/και ταμειακές ροές για την καθημερινή τους λειτουργία.

Με λιγότερο κοινωνικό αποκλεισμό: το 35% διοικείται από γυναίκες, και τα ποσοστά των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του τομέα είναι υψηλότερα από ότι στις συμβατικές επιχειρήσεις.

Μορφωμένα ηγετικά στελέχη: το 41 τοις εκατό αυτών που ηγούνται ενός φορέα της ΚΑΛΟ έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, γεγονός που αποτελεί ευνοϊκή συνθήκη για την εκπαίδευσή τους στο πώς να διοικούν έναν φορέα της ΚΑΛΟ, καθώς πολλοί εξ αυτών χρειάζονται μια τέτοια εκπαίδευση.

Αυτά τα ευρήματα δείχνουν την ύπαρξη ενός δυναμικού συνόλου φορέων που βλέπουν σημαντικές δυνατότητες στην ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.