Η Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλλήλεγγυας Οικονομίας έχει επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και στήριξη του θεσμού.

Η Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο συγκροτείται από πέντε Τμήματα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Έχει ως αρμοδιότητες τη χάραξη και εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προβολής σε εθνικό επίπεδο και τον σχεδιασμό και την προώθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης

Έχει ως αρμοδιότητες την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονομία και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διεθνούς εμβέλειας. Αναλαμβάνει επίσης τη δικτύωση και διασύνδεση των Φορέων της Κ.ΑΛ.Ο με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Έχει ως αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών για την Κ.ΑΛ.Ο. Την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και βιβλιοθήκης μελετών και ερευνών προσβάσιμες σε όλους. Τέλος την υλοποίηση εργαλείων μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου.

Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Έχει ως αρμοδιότητες την παροχή πληροφοριών σε πολίτες για τη γενική λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων και την εποπτεία για την σωστή του λειτουργία. Καθώς και την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων.

Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Έχει ως αρμοδιότητες την καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Όπως επίσης και την εποπτεία και παρακολούθηση του Ταμείου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016, όπως ισχύει) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/18-01-2017), στην οποία προστέθηκε άρθρο υπ’ αριθμ. 33 με την Υπουργική Απόφαση 61986/3269/ (ΦΕΚ 4757/Β/29-12-2017), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό.

Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στόχοι

Το νέο θεσμικό πλαίσιο  στοχεύει:

  • Στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
  • Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εργαλεία

  • Εισαγωγή νέων νομικών προσώπων στην Κ.ΑΛ.Ο.
  • Φορολογικά και ασφαλιστικά κινήτρα
  • Διεύρυνση του πεδίου συμμετοχής ειδικών και ευάλωτων ομάδων στις Κοιν.Σ.Επ.
  • Ψηφιοποίηση του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και διασύνδεση με άλλα δημόσια πληροφορικά συστήματα
  • Δικτύωση και οικονομική συνεργασία των Φορέων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο.
  • Σύσταση Εθνικής και Συντονιστικής Επιτροπής Κ.ΑΛ.Ο.

Εξειδικεύσεις του νόμου

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε λεπτομερώς και κωδικοποιημένες τις εξειδικεύσεις του παραπάνω Νόμου, όπως ισχύει, για τις παρακάτω κατηγορίες: