Εγγεγραμμένοι Φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. έως 6-3-2019