Εγγεγραμμένοι Φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. έως 26-7-2019