Εγγεγραμμένοι Φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. έως 11-10-2018