Ετικέτα: Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και τέλος επιτηδεύματος

28 Σεπ 2018

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ) σχετικά με την εξαίρεση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος (αρ. 73 Ν.4430/2016). Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και όχι τους άλλους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (π.χ.  Α.Μ.Κ.Ε, Σωματεία, Αστικούς […]

Περισσότερα