Μήνας: Απρίλιος 2020

15 Απρ 2020

Δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με τηλεδιάσκεψη

Σας ενημερώνουμε ότι: Με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68), δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συν. Εργαζομένων) με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα […]

Περισσότερα
09 Απρ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 14714/Δ1.5006/9-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ω1646ΜΤΛΚ-ΓΩ6) παρατείνεται ο περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι την διακοπή των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Όσον αφορά τη […]

Περισσότερα